top of page

תנאי והסכם השימוש

 1. ברוכים הבאים לאתר https://www.tiacademy.net/   המספק קורס ללימוד עולם הקריפטו. כבר עכשיו יצוין כי האתר לא עוסק בייעוץ השקעות ולא מבטיח תוצאות מכל סוג שהוא. המידע בקורס הוא מידע אינפורמטיבי אשר מטרתו לספק מידע למשתמשים על עולם הקריפטו. (להלן: "הקורס")

 2. הקורס לא עוסק בייעוץ השקעות, כמו כן ייתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע – השימוש במידע האינפורמטיבי בעמוד על אחריות המשתמש בלבד.

 3. מסחר בקריפטו הינו מסחר בסיכון גבוה מאד ועל כן סוחרים בתחום עשויים להפסיד אחוזים נכבדים מהשקעתם. המלצתנו לכל סוחר באשר הוא בענף זה, להשקיע סכום אשר יש באפשרותו להפסיד מבלי לפגוע תוכניותיו העתידיות ומצבו הפיננסי הנוכחי.

 4. הקורס הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:

 5. בעל האתר ומפעילו חברת T.I ACADEMY, עוסק מורשה 558515771 (להלן:  "האתר" ו/או "מפעיל האתר").

 6. תנאי השימוש באתר המסדירים את היחסים בין אתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש").

 7. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמש האתר מתבקש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמש אינו חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינו מסכים להם, הוא נדרש לצאת מהאתר לאלתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמש לתנאי שימוש אלו.

 8. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 9. הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.

 10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.

 11. האתר רשאי להציע, להחליף ולשנות מבצעים והטבות [ES1] וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת וכי לא תינתן האפשרות לכפל מבצעים אלא אם יצוין אחרת על ידי מפעילת האתר.

 12. הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.

 13.  סרטוני הדרכה, תמונות והצגת המוצרים הינן לשם המחשה בלבד ואינם מחייבים את מפעיל האתר.

 14. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית מוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממפעיל האתר.

 15. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (לעיל ולהלן: ("הלקוח") מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.

 16. הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע פעולות באתר.

 17. הלקוח מתחייב לשפות את מפעיל האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים שיבוש הפעלת האתר.

 18. על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך מילוי פרטים במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו החיוב הכספי בגינם.


 

ביצוע הזמנה ואספקת הקורס

19.   מפעיל האתר מציע קורסים ללימוד עולם הקריפטו.

20.   תכני הקורס במלואם יעלו במערכת "ווקומרס" (להלן: "Woo Commerce").

21.   עם רכישת הקורס, יקבל הלקוח פרטי גישה למערכת ווקומרס וללקוח תהא גישה לתכני הקורס ללא הגבלת זמן.

22.   יובהר, כי מערכת ווקומרס הינה מערכת חיצונית ואינה שייכת למפעילת האתר וכי השימוש במערכת ווקומרס כפופה לתנאי השימוש ותקנון מערכת ווקומרס.

23.   בביצוע הזמנת קורס הלמידה, ידוע לך, כי הנך רוכש קורס ללימוד עולם הקריפטו ייתכן שחלק מהנתונים בקורס מבוצעים על תוכנות שונות אשר לא נרכשות במסגרת הקורס, ויש לרכוש אותן בנפרד במידה ותרצה להשתמש בהם.

24.   המידע המצוי במערכת ווקומרס הינם באחריותם הבלעדית של בעלי מערכת ווקומרס ולפיכך, האתר אינו אחראי לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף,  אשר נגרם ללקוח כתוצאה משימוש במערכת ווקומרס וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד מפעילת האתר.

 1. בביצוע הזמנת הקורס באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ת"ז ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה בוצעה במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעילת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

 2. יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע אשר נמסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.

 3. במעמד ביצוע ההזמנה בוצע מפעילת האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי הרוכש, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט נרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

 4. עסקת הרכישה תתבצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר מפעילת האתר תקבל אישור מגורם הרלוונטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה.

 5. ההזמנה תרשם במחשבי מפעילת האתר וישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות.

 6. המשתמש באתר מקבל חשבונית עבור ביצוע התשלום לאחר ביצועו לחשבון המייל אותו הזין במעמד הרכישה.

 7. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעילת האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעילת האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעילת האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.

 8. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

 9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

 10. ללקוחות תינתן האפשרות לפנות בשאלות הקשורות לתחומי הלימוד בקורס בתוך 14 ימים בלבד ממועד רכישת הקורס באמצעות הדואר האלקטרוני ועמוד הפייסבוק הייעודי של כל קורס. המענה יינתן רק בסוגיות אשר קשורות לתכני הקורס ולא לסוגיות מקרים פרטניים.

 11. רכישת הקורס על ידי הלקוח מקנה הרשאה לשימוש בקורס לאדם בודד בלבד ואין להעביר את הרשאת השימוש ו/או את פרטי הגישה לקורס לאחרים.

 12. ככל והלקוח מעוניין ברישיון זוגי או רב-משתמשים, עליו לקבל אישור בכתב ממפעיל האתר או לרכוש מספר רישיונות, בהתאם למספר המשתמשים המבוקש.

37.   מפעילת האתר תספק ללקוח פרטי גישה אישיים למערכת הקורס שם יעלו כל התכנים.

38.   עם קבלת פרטי הגישה למערכת ווקומרס לדואר האלקטרוני של הלקוח, הלקוח יהיה חשוף לתוכן הקורס ללא הגבלה וללקוח תהיה גישה לקורס בכל עת, בין עם באמצעות פלטפורמת ווקומרס, או בין אם בשליחת הקורס לדואר האלקטרוני של הלקוח.

 1. מיד עם השלמת הרכישה של הקורס, יקבל הלקוח אישור הזמנה ואת פרטי הגישה לקורס  במערכת ווקומרס לדואר האלקטרוני אשר הוזן במעמד הרכישה.

 2. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מפעיל האתר לא יוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שפרטי הגישה לקורס יגיעו ליעדם.

 3. על הלקוח מוטל האחריות לבדוק את אישור ההזמנה שנשלח בדואר האלקטרוני שמסר בכדי לוודא שאין טעות בהזמנה. לא תתקבל כל טענה כי הוזמן משהו שונה מתוכן אישור ההזמנה.

 4. מפעיל האתר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לחסום את ההרשאה למשתמש כלשהו במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש בעמוד, או כאשר הפריע המשתמש לפעילותה התקינה של המערכת

מדיניות ביטולי עסקה

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "החוק").

 2. על המזמין היכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה. הזיכוי יתבצע במקרים ובתנאים הבאים:

45.   ככל ולקוח יהיה מעוניין לבטל את ההזמנה של הקורס בטרם קיבל את פרטי הגישה לקורס במערכת ווקומרס, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בעמלת דמי טיפול של 5% או 100 ₪, הזול מבניהם בתוך 14 2 ימי עסקים מיום ההזמנה, זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

46.   במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלחו פרטי הגישה לקורס במערכת ווקומרס אל הלקוח לאחר קבלת המוצר אצל הלקוח לא יינתן זיכוי כספי.

47.   יובהר, כי לקוח אשר קיבל את פרטי הגישה לקורס ו/או פתח את הקורס במערכת ווקומרס יחשב כמי שנחשף לתוכנו ולכן נחשב כמי שפתח את המוצר.

 1. לא ניתן לזכות עסקאות אשר נעשו באמצעות כרטיסי דיירקט (דביט) הזיכוי יבוצע באמצעות העברה בנקאית.

 2. הודעה על ביטול עסקה תתבצע באמצעות דוא"ל – support@simonsayscrypto.com

 

קנין רוחני

50.   מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר והקורס, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

 1. אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר ו/או הקורס.

 2. הקורס, דומיין האתר, האתר, שם המותג, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכו' - הם כולם רכושה של מפעילת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכ3מתה לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של בעלת המותג ו/או של צד ג' שהוא שאישר את השימוש בהם לה או למי מטעמה.

 3. לצרכי הגנה על קניינה הרוחני ועל תכניה של מפעילת האתר, הלקוח מסכים כי מפעילת האתר תתיר לו כניסת משתמש לתכני הקורס מכתובת IP אחת בלבד.

 4. יובהר, כי כלל התכנים בקורסים אשר נמכרים על ידי מפעילת האתר הינם קורסים בלעדיים וייחודים אשר נבנו על ידי מפעילת האתר ולטובת הלקוחות שלה בלבד. ברכישת הקורס, הלקוח מתחייב לשמור על סודיות התכנים בקורס ולא לעשות בהם שימוש מסחרי.

 

הפסקת הפעילות באתר ובמכירת הקורס

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר ו/או במכירת הקורס ו/או ביטול הזמנה של לקוח.

 2. יצוין כי האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת את עמוד הטלגרם/דיסקורד ומתן מענה דרך ערוצים אלו. האתר לא מתחייב כי ימשיך לספק שירותים דרך עמודים אלו, ובעת הרכישה, מתן שירות דרך עמוד הטלגרם/דיסקורד הוא למעשה בונוס לרוכש ואינו חלק ממחיר העסקה ועל כן גם אם תופסק הפעילות בערוצים אלו לא יהיה זכאי הלקוח לפיצוי מכל סוג.

 3. במידה ובוטלה הזמנה על פי החלטת האתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום אותו שילם.

 4. ככל והאתר יפסיק את פעילותו ו/או תבטל הזמנה מסוימת של לקוח, בגין טעות בתיאור המוצר, מחיר שגוי ו/או כל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי ממפעיליו. לחילופין ולפנים משורת הדין, רשאית מפעילת האתר לאשר את תנאי העסקה החדשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שונות

 1. תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו'). הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 2. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת של 30 ימים. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

 3. האתר עושה ככל שיכול לדאוג שהמידע שמופיע באתר ו/או בקורס יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב אי דיוק מסוימים או טעויות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן, ט.ל.ח.

 4. כל התנהגות ו/או התנהלות של מפעילת האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תחשב כוויתור מצידה על האמור בתקנון זה.

 5. במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר ו/או בקורס, תפעל מפעילת האתר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.

 6. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

 7. האתר אינו אחראי לפעולות ו/או נזקים אשר יגרמו ללקוחות אשר רכשו את הקורס ומובהר בזאת, כי הקורס הינו בגדר ייעוץ בלבד ולא מחייב את מפעילת האתר בכל דבר ועניין.

 8. הלקוח מצהיר, כי הינו מודע לכך שכל פעולה ו/או עסקה ו/או החלטה שיקבל, בין אם בעקבות הקורס ובין לאו, הינה בגדר אחריותו הבלעדית של הלקוח ומפעילת האתר לא תישא באחריות בגינם.

 9. הלקוח מצהיר, כי הוא מודע לכך שהקורס מספק מידע כללי, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני ומקצועי על ידי איש מקצוע. השימוש, אפוא, התכנים המוצגים באתר, בשירותי האתר ובקורס יעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח.

 10. המחירים בקורס כוללים מע״מ על פי הדין ויובהר, כי המחיר הסופי הינו המחיר אשר יופיע בעמוד הזנת פרטי האשראי.

 11. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי חיפה.

bottom of page